بیان/صداها

توضیحات و نظرات افراد از سازمان‌های گوناگون با پیشنه های متفاوت در «شبکه برابری» نشانگر تنوع در این کلیسا و جامعه است. این شبکه بخاطر فعالیت ،مسئولیت و تعهد چنین افرادی برپا و شکوفا است.

شبکه «کلیسا برابری» ایده و تصور من از کلیسا است همان چیزی که من آرزویش را داشتم. ما تنها هدیگر را جدی نمیگیریم،بلکه ارزش یکدیگر را نیز می‌دانیم. این برای من دقیقاً همان گردهمای است که باید در مسیح روی دهد.
﹣ Dung Bich Nhi Dang دونگ بیچ نْ‌هی دانگ
دانشجوی دانشگاه کلیسایی-مسیحی ووپِرتال/بِثل
من با کلیسای برابری ارتباط قلبی دارم. تنها با غلبه بر مرزها کلیساها آینده خواهند داشت.
﹣ Bendix Balke (بِندیکسْ بالکه)
پاستور کلیسای میان‌فرهنگی (باد کریُتزناخ)
بِندیکس بالکه مسئول هماهنگ سازی در اداره کلیساهاست و در بخش کلیساهای میان‌فرهنگی کار می‌کند.
من از ابتدا با شبکه برابری بوده‌ام و همراهی می‌کردم، چراکه افرادی با فرهنگ‌های گوناگون نقش مهمی در غنی سازی ،ملاقات میان‌فرهنگی و فرهنگسازی محلی دارند.
﹣ Horst Engelmannهُرست اِنگِل‌مان
رئیس مبشرین و مبلغین مسیحی در جهان، اجتماع ویلدنست و هماهنگ کننده "اتحاد در مسیح"
شبکه برابری یک پروژه امید است ، برای کسانی که باتوجه و یا بدون توجه به تاریخچه‌شان می‌توانند خانه/وطن خود را پیدا کنند. امیدوارم که بواسطه این تنوع و گوناگونی نه تنها به جامعه محلق شوند بلکه بتوانند در کلیسا و یاجامعه مسیحی قلباً رشد کنند.
﹣ Lilav Hannan (لی‌لاو هانان)
سفیر-ایالتی سابق در کلیسای پروتستانی ووتمبرگ در بخش فعالیت‌ها و پروژه‌های مربوط به دختراتن و زنان فعال
این در دی‌اِن‌اِی (تاروپود) جوانان فعال مسیحی-پروتستانی است که با دیگر مردمان در ارتباط باشند. آنسوی تمام تفاوت‌ها عامل تعیین کننده ،اعتماد به عیسی مسیح است_ نه منشأ،زادگاه یا آثار فرهنگی بهمین دلیل خوشحالم از اینکه جوانان فعال مسیحی-پروتستانی در ووتمبرگ بخشی از کلیسای برابری است.
﹣ Cornelius Kuttler (کُرنِلیوس کوتلا)
مدیر مسئول جوانان مسیحی-پروتستانی در ووتمبرگ
همذات پنداری من در کلیسای برابری مبتنی بر علایق و اشتیاق مشترک ما است. من می‌خواهم ویژگی،تنوع‌گرایی در کلیساها را رواج دهم، من می‌خواهم فرهنگ پذیرش و درک گوناگونی را در کلیسا پایه‌گذاری کنم فرا از هرگونه قانون تبعیض مبنی بر رنگ، نژاد وملیت. برای آن من همراه هستم. این همان آینده‌است که من میبینم.
﹣ Steve Ogedegbe (استیو اُگدگبه)
پاستور و مربی در همزیستی در کلیسای هیملزفِلز

شبکه برابری چه معنا و مفهومی برای تو دارد، باربارا؟

شبکه برابری چه معنا و مفهومی برای تو دارد، دِنْزِلْ؟

شبکه برابری چه معنا و مفهومی برای تو دارد، می‌یُ؟

شبکه برابری چه معنا و مفهومی برای تو دارد، اُلیور؟

شبکه برابری چه معنا و مفهومی برای تو دارد، راین‌هُلد؟

Bleib immer auf dem laufenden!

Mit dem Newsletter erfährst du, Neues aus dem Netzwerk und dessen Projekten.