شبکه برابری ، شبکه ای جذاب از سازمان‌ها، انجمن‌ها و کلیسا‌های مسیحی مرتبط بهم است همه شرکا با یک نگرانی قلبی متحد شده اند : ما می‌خواهیم درآینده در کلیسای چندفرهنگی/ بین‌المللی زندگی کنیم

الهام گرفتن

قادر ساختن

افق‌ها را گسترش دهیم

.

چگونه راه خروج از کلیسای تک فرهنگی را پیدا کنیم؟ زیبا نیست ؛اگر کلیساهای امروز انعکاسی از آخرالزمان وعده داده شده و یا همانند ملکوت خداوند مملو از فرهنگ‌ها؛زبان‌ها و نژادهای گوناگون باشد؟ سرلوحه/رساله شبکه برابری را اینگونه می‌توان بیان کرد:

برابری

در محله ویا اجتماع فرافرهنگی زندگی کردن.
امروز؛ کل دنیا در خانه های ما در آلمان است.
خداوند ما را از تنگنا( یا خلوت) خودمان به سمت یک جامعه جهانی جدید بر روی زمین فرامی‌خواند.
ما یکدیگر را بعنوان خواهربرادر می‌شناسیم. هدیه‌ای که از دستان خداوند دریافت کرده‌ایم.
ما یادمی‌گیریم که جامعه/کلیسای خد را با توجه به همه موارد و مسائل شکل دهیم.
ما اینگونه پیش فرضی از ملکوت خداوند را در کلیسا و یا اجتماع خود تجربه می‌کنیم.

شبکه برابری یک شبکه سراسری آلمانی است و یک انجمن؛باشگاه و یاسازمان نیست. در جلسات ۶ ماهه که تاکنون با عنوان « کارگاه‌های استراتژی» برگزار شده است، خود را به عنوان یک جامعه جسور،تشویقی و ماموریتی، الهام بخش و مرتبط با روح‌القدس تجربه کردیم.

ما متقاعد شدیم که: برای یک «شبکه برابر» در محل نیاز به مردمانی با قلب سوزان (با اشتیاق)،اما دانا،توانا و جسور داریم.

بنابراین ما در حال کشف و توسعه پروژه های عملی برای هر سه بخش نامیده شده در بالا هستیم.

چگونه می‌خواهد
شبکه برابری
به آن برسد؟

کی (چه کسی) همراهه؟

اطلاعاتی یافت نشده است.
این در دی‌اِن‌اِی (تاروپود) جوانان فعال مسیحی-پروتستانی است که با دیگر مردمان در ارتباط باشند. آنسوی تمام تفاوت‌ها عامل تعیین کننده ،اعتماد به عیسی مسیح است_ نه منشأ،زادگاه یا آثار فرهنگی بهمین دلیل خوشحالم از اینکه جوانان فعال مسیحی-پروتستانی در ووتمبرگ بخشی از کلیسای برابری است.
﹣ Cornelius Kuttler (کُرنِلیوس کوتلا)
مدیر مسئول جوانان مسیحی-پروتستانی در ووتمبرگ

چی مردم می‌گویند؟

Bleib immer auf dem laufenden!

Mit dem Newsletter erfährst du, Neues aus dem Netzwerk und dessen Projekten.