بندیکس بالکه،*متولد ۱۹۶۶، بمدت ۳ سال مسئول هماهنگ سازی در کارهای میان‌فرهنگی ای‌کادِ بوده. از سال ۲۰۲۱ پاستور میان‌فرهنگی کلیسای نزدیک و جلال است.