بندیکس بالکه،*متولد ۱۹۶۶، بمدت ۳ سال مسئول هماهنگ سازی در کارهای میان‌فرهنگی ای‌کادِ بوده. از سال ۲۰۲۱ پاستور میان‌فرهنگی کلیسای نزدیک و جلال است.

Bleib immer auf dem laufenden!

Mit dem Newsletter erfährst du, Neues aus dem Netzwerk und dessen Projekten.