باربارا مات،۱۹۹۱*، همانند یک جهانگرد با احساس تعلق قوی به تایزه (شهری مسیحی ایت در فرانسه) است و او در لهستان،بولیوی و انگلیس نیز زندگی کرده. بواسطه دیگر مسیحیان از کشورهای گوناگون، چیزهای بسیاری درمورد خداوند یادگرفته است. از اکتبر سال ۲۰۲۰ او با «دهکده جهانی» / جوانان مسیحی فعال در ووتمبرگ (EJW) همکاری و همراهی می‌کند.

Bleib immer auf dem laufenden!

Mit dem Newsletter erfährst du, Neues aus dem Netzwerk und dessen Projekten.