راین‌هُلد کِرِبزْ ،متولد سال ۱۹۵۷*، در جوانان مسیحی فعال ووتِمبِرگ کار می‌کند. از طریق فعالیت‌های آزادانه برای جوانان و کلیسای جوان با « سیمای تازه کلیسا» آشنا شدو در سازمان، حرکت برای آلمان فعال است. برای او شبکه برابری ،همان پروژه «مجهولی تازه و چند فرهنگی» است.